Продажба и доставка на газ

За нас

ТЪРГОВИЯ И ПРЕНОС НА ГАЗ

За нас

„ТИБИЕЛ“ ЕООД предоставя широка гама от услуги, свързани с търговия и пренос на природен газ. Компанията е създала среда, която своевременно и адекватно покрива нуждите и специфичните изисквания на клиентите.

„ТИБИЕЛ“ ЕООД е водеща компания в сферата на търговията с природен газ. Дружеството осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, и по-специално на Закона за Енергетиката, Правилата за търговия с природен газ и Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г. Дружеството търгува с промишлени консуматори на територията на Република България, както и с крайни клиенти и други търговци на газ.


„ТИБИЕЛ“ ЕООД в качеството му на търговец на природен газ, сключва сделки  по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ. Компанията предлага на клиентите гъвкавост и изгодни условия за удовлетворяване на търсенето и потреблението на природен газ.

От 01.10.2019 г. дружеството е регистриран участник на Платформата за резервиране на капацитети ( RBP ) и на Платформата за търговско диспечиране на Булгартрансгаз ЕАД.

От 02.01.2020 г. „ТИБИЕЛ“ ЕООД е пълноправен член и на борсата за търговия с природен газ Газов хъб Балкан. Първата осъществена сделка на борсата в сегмент „в рамките на деня“ и „ден напред“ е осъществена от дружеството.

Считано от месец май 2021 г. „ТИБИЕЛ“ ЕООД е притежател на лицензия за търговия с природен газ №Л -534-15/28.05.2021г. издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране в Р.България. Важно е да се отбележи факта, че издадената лицензия на „ТИБИЕЛ“ ЕООД е първата издадена в Р.България за дейността търговия с природен газ.

Считано от 10.12.2020 г. „ТИБИЕЛ“ ЕООД е притежател на лицензия за търговия с природен газ на територията на Гърция и има осъществен достъп до газопреносната мрежа на Гърция.

Считано от месец април 2021 г. „ТИБИЕЛ“ ЕООД е притежател на лицензия за търговия с природен газ в Румъния. Считано от 16.06.2021 г. дружеството има правото да пренася количества природен газ през газопреносната мрежа на Румъния. Считано от 15.09.2021 г. „ТИБИЕЛ“ ЕООД е регистриран и може да осъществява сделки на най-голямата платформа за борсова търговия в Румъния. Считано от юли 2022 г., дружеството има издадена лицензия за търговия с природен газ в Гърция

„ТИБИЕЛ“ ЕООД предоставя на своите клиенти, широка гама от услуги, свързани с продажбата на природен газ. 

„ТИБИЕЛ“ ЕООД, търгува с промишлени консуматори на територията на Република България, както и с крайни клиенти и други търговци на газ.

През 2020 г. основните доставки на природен газ на ТИБИЕЛ ЕООД се извършваха за покриване на част от потреблението на „Топлофикация Плевен” АД, „Топлофикация Враца” АД, „Топлофикация Перник” АД и „Топлофикация Бургас” ЕАД, като през второ полугодие се извършваха и доставки на „Топлофикация Русе“ АД и фирма Русе Кемикълс. Текущо през годината част от закупените но нереализирани по договори доставки бяха реализирани на Газов хъб Балкан, както и на балансиращия пазар. 

Считано от 01.01.2021 г. ТИБИЕЛ ЕООД съгласно сключени договори е единствен доставчик на природен газ на „Топлофикация Плевен” АД, „Топлофикация Враца” АД, „Топлофикация Перник” АД, „Топлофикация Бургас” ЕАД, „Топлофикация Русе“ АД и „Топлофикация ВТ“ АД. Също така ТИБИЕЛ ЕООД е доставчик и на шест промишлени предприятия, Държавно предприятие „Ръководство на въздушно движение“, както и на немалък брой стопански клиeнти. През 2021 г. ТИБИЕЛ ЕООД участва в търгове и спечели капацитет за съхранение на природен газ в Подземно газохранилище в Чирен, който капацитет е ограничен за търговските участници на пазара на природен газ в страната.

След стартиране работата на платформата за продажба на природен газ – Газов Хъб Балкан, ТИБИЕЛ ЕООД предлага на своите клиенти гъвкавост и изгодни условия за удовлетворяване на нуждите им относно потреблението на природен газ.

Във връзка с дългосрочна стратегия и политика на „ТИБИЕЛ ” ЕООД за трайно присъствие и утвърждаване на пазара на природен газ в България и региона, в т.ч. Румъния, Гърция и Турция,  дружеството притежава достатъчно ресурси за да извършва дейността си в дългосрочен план и да гарантира изпълнението на задълженията си по сключените сделки за природен газ.

За обезпечаване на доставките на природен газ за своите клиенти се извършва и съхранение на природен газ в Подземно газохранилище в Чирен (ПГХ „Чирен”) собственост на Българския газов оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и с основно предназначение – съхранение на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и доставката на природен газ. 

През годините пазарният дял и приходът на Компанията се увеличава с устойчиви темпове, като в момента Дружеството се е утвърдило като сигурен и надежден доставчик на природен газ.

„ТИБИЕЛ“ ЕООД е член на Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород.

Компанията вярва, че създаденият организиран пазар на природен газ е важна стъпка към либерализацията на пазара на природен газ в Република България, което от своя страна ще доведе до увеличение на броя на търговските участници и интензивността на сключваните от тях сделки.

Екипът на „ТИБИЕЛ“ ЕООД се състои от високо квалифицирани професионалисти, с дългогодишен опит в сферата с търговията с природен газ.


&
мисия

Нашите
цели

Нашият
ангажимент

Нашият
екип

Нашият
опит