Продажба и доставка на газ

Регулаторна рамка

Закон За Енергетиката
Закон За Акцизите И Данъчните Складове
Наредба № 2 от 19 мар2013г. З арегулиране на цените на Природния газ
Наредба № 4 От 5 Ноември 2013 Г. За Присъединяване Към Газопреносните И Газоразпределителните Мрежи
Процедури За Управление На Претоварването В Случай На Договорно Претоварване
Правила За Търговия С Природен Газ
Правила За Балансиране На Пазара На Природен Газ
Правила За Предоставяне На Достъп До Газопреносните И/Или Газоразпределителните Мрежи И За Достъп До Съоръженията За Съхранение На Природен Газ
Правила За Управление И Технически Правила На Газопреносните Мрежи
Правила За Управление На Газоразпределителните Мрежи
ДИРЕКТИВА 2009/73 /ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА От 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на Природен газ и за отмяна на директива 2003/55/ЕО
ДИРЕКТИВА 2004/67/ЕО НА СЪВЕТА От 26 април 2004 година относно Мерките за гарантиране сигурността на снабдяването с природен газ
РЕГЛАМЕНТ(ЕС) № 994/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА Съвета от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на Сигурността на доставките на газ и за отмяна на директива 2004/67/ЕО на Съвета
РЕГЛАМЕНТ(ЕО) № 715/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА Съвета от 13 юли
2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на регламент (ео)№ 1775/2005
РЕГЛАМЕНТ(ЕС)2017/460 на комисията от 16 март 2017 година за установяване на мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за преносна газ
РЕГЛАМЕНТ(ЕС)№ 312/2014 на комисията от 26 март 2014 година за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи
РЕГЛАМЕНТ(ЕС)№ 984/2013 на комисията от 14 октомври 2013 година за установяване на мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системии за допълнение на регламент(ео) №715/2009 на европейския парламент и на съвета.