Продажба и доставка на газ

„ТИБИЕЛ“ ЕООД ПОЛУЧИ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ” ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ

„ТИБИЕЛ“ ЕООД получи от Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР) лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години. Издадената лицензия е на основания чл. 21, ал. 1, т.1 във връзка с чл.39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.107 от 2003 г., последно изменение бр. 21 от 2021 г.) и с Решение № Л-534  от 28.05.2021 г.

„ТИБИЕЛ“ ЕООД е водеща компания в сферата на търговията с природен газ. Дружеството осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, и по-специално на Закона за Енергетиката, Правилата за търговия с природен газ и Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ. Дружеството търгува с промишлени консуматори на територията на Република България, както и с крайни клиенти и други търговци на газ.

Компанията извършва сделки чрез борсите за търговия с природен газ – Газов Хъб Балкан и Българска енергийна търговска платформа. От 01.10.2019 г. е регистриран участник на Платформата за резервиране на капацитети Regional Booking Platform (RBP).

„ТИБИЕЛ“ ЕООД ПОЛУЧИ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ” ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ

„ТИБИЕЛ“ ЕООД получи от Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР) лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години. Издадената лицензия е на основания чл. 21, ал. 1, т.1 във връзка с чл.39, ал. 1, т. 5,

Повече »

„ТИБИЕЛ“ ЕООД Е СЪУЧРЕДИТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ТЪРГОВЦИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ВОДОРОД (АТППГВ)

На 23 февруари 2021 г. в гр. София бе учредена Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород (АТППГВ). Учредители бяха 5 водещи компании в областта на търговия и производството на природен газ и водород –  „ТИБИЕЛ“ ЕООД, „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, „КС ГАЗ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и „ЕНЕРГИКО“ ЕООД.

Повече »