Продажба и доставка на газ

За нас

      ТИБИЕЛ ЕООД предоставя широка гама от услуги, свързани с търговия и пренос на природен газ. Компанията е създала среда, която своевременно и адекватно покрива нуждите и специфичните изисквания на клиентите.

          ТИБИЕЛ ЕООД осъществява основната си дейност за търговия с природен газ на територията на страната, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство…

&
мисия

Нашите
цели

Нашият
ангажимент

Нашият
екип

Нашият
опит

ПРИРОДЕН
ГАЗ

Ние сме вашият
надежден доставчик

Притежаваме лицензия

за търговия с природен газ

услуги

Нашите

      ТИБИЕЛ ЕООД предоставя широка гама от услуги, свързани с търговия и пренос на природен газ. Компанията е създала среда, която своевременно и адекватно покрива нуждите и специфичните изисквания на клиентите.

       ТИБИЕЛ ЕООД осъществява основната си дейност за търговия с природен газ на територията на страната, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Компанията, в качеството си на търговец на природен газ, сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. „ТИБИЕЛ“ ЕООД извършва сделки чрез системата за борсова търговия на природен газ, както и осъществява информационен обмен чрез системите на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и „Българска енергийна търговска платформа“ АД.

От 01.10.2019 г. „ТИБИЕЛ“ ЕООД е регистриран участник на Платформата RBP на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от 02.01.2020 г. е член на борсата за търговия с природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, а от 05.05.2021 г., е член и на „Българска енергийна търговска платформа“ АД (БЕТП). Дружеството извършва доставки на природен газ за покриване на потреблението на топлофикационни дружества и промишлени предприятия. С решение на Комисията на енергийно и водно регулиране на 28.05.2021 г. получава лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 години. На база получените лицензия, Компанията се стреми да покрива своевременно и адекватно нуждите и специфичните изисквания на клиентите.

новини

Последни

с нас

Обратна връзка

Винаги се интересуваме от вашите мнения, предложения или препоръки. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, защото доволните клиентите са нашия капитал.

Ако искате да се свържете с нас за проблем с доставка или поръчка, моля обадете се на: +359 897 631 941 или ни пишете през формата от страницата за контакти.